Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door NOV reflextherapie.nl uitdrukkelijk afgewezen. NOV reflextherapie.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
NOV reflextherapie.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. NOV reflextherapie.nl wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. NOV reflextherapie.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door NOV reflextherapie.nl worden gewijzigd.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van NOV reflextherapie.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door NOV reflextherapie.nl onderhouden en NOV reflextherapie.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. NOV reflextherapie.nl geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij NOV reflextherapie.nl, dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NOV reflextherapie.nl in persoon van mevrouw M.P. Aarten-Willemse.

Virussen
NOV reflextherapie.nl garandeert niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy Verklaring
Novreflextherapie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer ik uw persoonsgegevens vraag, zal ik ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van mijn dienstverlening. Ik ben AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).